Közös Kincsünk a Kultúra - HU07-0001-C2-2017

„Közös Kincsünk a Kultúra”
HU07-0001-C2-2017

 

A Besenyszögért Alapítvány 1995 óta működő nonprofit szervezet. Fő célja a tárgyi, társadalmi és kulturális örökség megőrzése és népszerűsítése. Donor partnerünk az Izlandi Magyar Kulturális Társaság célja a magyar nyelvnek, kultúrának megőrzése és terjesztése az Izlandon élő magyarok között, illetve a magyar kultúra bemutatása az Izlandon élő nem magyar nemzetek számára.

Mindkét projekt partner célja közös: a kulturális értékek őrzése. Ennek érdekében született meg a Közös Kincsünk a Kultúra projekt, amely legfontosabb célja a kultúra, ezen belül az előadóművészetek (zeneművészetek), valamint a kulturális kincsek (hagyományos vidéki, paraszti és roma kiállítási tárgyak) multikulturális területeken megvalósuló jógyakorlatainak bemutatása – átadása és megismerése – átvétele, a helyi intézmények, szervezetek aktivizálása és együttműködések generálása.

A projekt a céljait két workshop és két jógyakorlat-csere program segítségével éri el, amelyek a következő témakörökben valósulnak meg:

1. A zene, mint a kulturális sokszínűség előmozdítására alkalmas eszköz – együttműködések kialakítása, szakmai hálózatok építése.

2. Élő hagyományok Magyarországon – Hagyományos paraszti életmódhoz és az alföldi roma kultúrához kapcsolódó kulturális örökség kiállításokon történő bemutatása az elmúlt 16 év gyakorlatában.

3. Magyar kulturális értékek terjesztésnek lehetőségei Izlandon.

4. Izlandi jógyakorlatok megismerése különös tekintettel a zenére és sagakra, a kapcsolódó kulturális közösségi események szervezésének tapasztalataira.

A projekt a már működő jógyakorlatokon keresztül a kulturális örökség területén elősegíti, hogy jól működő partnerségi kapcsolatok épülhessenek ki a kulturális területen tevékenykedő szervezetek és a donor országokban működő szervezetek között, amely együttműködés a működő tapasztalatok átadásán kívül a kulturális sokszínűség előmozdítását is segíti, mert két nemzet (magyar és izlandi) három kultúrkörét (magyar, roma és skandináv) inkluzív módon is érinti.

A projekt legfontosabb célja a kultúra, ezen belül az előadóművészetek (zeneművészetek), valamint a kulturális kincsek (hagyományos vidéki, alföldi paraszti és roma használati eszközök, kiállítási tárgyak) multikulturális területeken megvalósuló jógyakorlatok bemutatása – átadása és megismerése – átvétele, a kulturális területen történő nemzetközi együttműködések kialakítása, a helyi intézmények, szervezetek aktivizálása és együttműködések generálása. A projekt további célja a már működő jógyakorlatokon keresztül a kulturális örökség területén annak elősegítése, hogy jól működő partnerségi kapcsolatok épülhessenek ki a kulturális területen tevékenykedő szervezetek és a donor országokban működő szervezetek között, amely együttműködés a működő tapasztalatok átadásán kívül a kulturális sokszínűség előmozdítását is segíti, mert két nemzet (magyar és izlandi) három kultúrkörét (magyar, roma és skandináv) inkluzív módon is érinti.

Izlandi partnerünkkel jól működő kapcsolatot ápolunk. 2016-ban a magyar és skandináv kultúrát, tradíciókat bemutató produkciókat hoztunk létre és mutattunk be Izlandon és Magyarországon. A Besenyszögért Alapítvány nagy gyakorlattal rendelkezik népzenei és néptánc előadások megalkotásában, megszervezésében, megvalósításában. A Besenyszögért Alapítvány által összefogott Chiovini Női Kamarakórus tagjai a környező települések kedvelt előadói, valamint elismert zenészek, népzenészek is tagjai az alapítvány zenész – táncos társulatának.

Projektünk két területen is megcélozza kulturális örökség védelmét, megőrzését és hozzáférhetőségének javítását. Az egyik célterület a korábban már sikeresen megvalósított projektünk tapasztalatára építve az előadóművészetek közül a zenére, ezen belül is a karénekre és népdalokra /klasszikus nemzeti dalokra koncentrál. A másik célterület a Besenyszögért Alapítvány által kezelt 1.500 darabos néprajzi gyűjteményhez kapcsolódik, így segítve a hagyományos paraszti életmódhoz, valamint az alföldi roma kultúrához kapcsolódó kulturális örökség a gyakorlatban is történő bemutatását, megismertetését, ezáltal segítve az alföldi kultúra tárgyeszközeinek és ősi mesterségeinek megőrzését és bemutatását. A magyar kultúrához kapcsolódóan donor partnerünk is elkezdte a gyűjtést. A projekt keretében őt is segíti tapasztalatunk, az izlandi múzeumok jógyakorlatainak megismerése pedig saját munkánk színvonalát emeli majd.

Number of people involved (4 fő): A szakmai úton négy fő magyar résztvevő vesz részt, ők a workshopok és jógyakorlatcserék résztvevői is. Ezen kívül minimum 4 fő izlandi részvevővel terveztünk workshoponként, azonban az izlandi résztvevők számát jelen pillanatban nem tudjuk pontosan, ezért 4 fő magyar résztvevőt jelöltünk meg indikátorkén.

Number of events organized with participation of Hungarian and Donor States Stakeholders (4 db): A projekt keretében 4 db esemény szervezésére és lebonyolítására kerül sor: 2 db workshop és 2 db jógyakorlat csere Reykjavíkban a projektgazda, a donor partner és meghívott vendégek és stakeholderek részvételével.

Number of professional networks between entities in beneficiary and donor states established and operational: 1 db szakmai hálózatot fejlesztünk ki a projektgazda, a donor partner, valamint izlandi szakmai szervezetek (férfikórus, múzemok) közreműködésével. A fenntartási időszakban online tartjuk egymással a kapcsolatot.

Access to expertise and technical knowledge/know-how: (1 db) A jógyakorlat cserék során lesz lehetőség már működő jógyakorlatok átvételére és átadására. Kifejezetten szeretnénk a kultúra területén Izlandon jól működő, az önkéntességet érintő jógyakorlatokról tapasztalatokat szerezni. A megismert és átadott jógyakorlatokat esszék és online füzet segítségével bárki számára könnyen hozzáférhetővé tesszük.

Number of international travels (1 db): Egy alkalommal kerül sor nemzetközi utazásra Izlandra (BUD – KEF – BUD), amely a projekt tevékenységek színhelye. Az utazás időtartama 5 nap, amely tartalmazza az út időtartamát is (12 óra odautazás és 12 óra visszautazás), ezért szállás – étkezés költséget csak a kinntartózkodás időtartamára, 4 napra tervezünk.

 

Besenyszögért Foundation (HU) is an NGO has been operating since 1995. Its most important purposes are to take care of and popularize the material, social and cultural heritage. The Icelandic-Hungarian Cultural Association (IS) is a social NGO working in Iceland to save and spread the Hungarian culture and language among the Hungarians living in Iceland and to introduce the Hungarian culture to the foreign nations living in Iceland.

The purpose of both project partners is the same: preserving the cultural values. In order to reach this purpose we created the „Culture is our common treasure” project which most important goal is to introduce the culture (including the musical arts, cultural treasures: the peasants’ and romanies’ traditional usage tools, the best practices realized at multicultural areas), improve the international cooperation and activate the local institutions and organizations.

The project reaches its goals by two workshops, by sharing good practices and by the proper dissemination which will be implemented in the following subjects:

1. The music, as a device that is suitable for improve the cultural variegation – cooperation, professional networks

2. Living traditions in Hungary – introducing peasants’ traditional way of life and cultural heritage of Romanies through exhibitions according to the practice of the last 16 years

3. The possibilities of spreading Hungarian cultural values

4. Learn the good practices of Iceland on music, sagas, the experience in organizing relating cultural common events, possibilities of supporting multiculturalism

The project helps to set up well-working partnerships between the organizations of the cultural area concerned and the organizations of the donor countries through the proven good practices. This supports both the transmission the working experience and subserving the cultural variegation that relates to the three different cultures (Hungarian, Romany and Scandinavian) of both nations (Hungary and Iceland).

The most important goal of the project is to introduce the culture (including the musical arts, cultural treasures: the peasants’ and Romanies’ traditional usage tools, the best practices realized at multicultural areas), improve the international cooperation and activate the local institutions and organizations. A further goal of the project is to set up well-working partnerships between the organizations of the cultural area concerned and the organizations of the donor countries through the proven good practices. This cooperation supports both the transmission the working experience and subserving the cultural variegation that relates to the three different cultures (Hungarian, Romany and Scandinavian) of both nations (Hungary and Iceland) in an inclusive way, as well.

We have a well-working partnership with our Icelandic partner. We created and performed such productions both in Hungary and Iceland that introduced the Hungarian and Scandinavian culture and traditions. The Besenyszögért Foundation has a great experience in creating, organizing and executing folk-music and folk-dance performances. The Chiovini Female Chamber Choir organized by the Besenyszögért Foundation is a good example for this, as its members are well-known local performers, acclaimed musicians and folk-musicians.

Our project has two ways to aim the saving, guarding and improving the availability of the cultural heritage. The first way focuses to the music performances, like choruses and folk songs/classical national songs, using up our experience about our former successful projects. The other way relates to the ethnographic collection of 1500 pieces, supporting the introduction and repute of the cultural heritage relating to peasants’ traditional way of life and the Romany’s culture. The collection help the people know the traditional tools and the ancient crafts of Alföld. Relating to the Hungarian culture, our donor partner also started gathering. We share our experience with them, and we can learn the good practices of the Icelandic museums that may improve the quality of our work.

Number of people involved (4): Four Hungarian participants take part in the professional trip, who are the also the participants of the workshops and the sharings of good practices. Beside them, we planned 4 more Icelandic participants per workshops, but as we still don’t know the exact number of the Icelandic participants, we assigned 4 Hungarian participants as indicator.

Number of events organized with participation of Hungarian and Donor States Stakeholders (4): As the part of the project 2 workshops and 2 sharings of good practices would be organized in Reykjavík, involved the project leader, the donor partner, the guests and the stakeholders

Number of professional networks between entities in beneficiary and donor states established and operational: We would work out one professional network between the project leader, the donor partner and the Icelandic organizations (male choir, museums), contact is kept online.

Access to expertise and technical knowledge/know-how: (1) We would like to have experience about the well-working Icelandic good practices which would be available for anyone by online booklets

Number of international travels (1): One international trip to Iceland (BUD-KEF-BUD) that is the location of the project activities. The whole trip takes 5 days that contains also the duration of travelling (12 hours there and 12 hours back), so the expenses of accommodation and catering are counted for 4 days. 

 

 

Fotódokumentáció

Workshopok

 

Tapasztalatcserék

 

 

Fórumok

 

 

 

 

Támogatást nyújtó alap / Supporting Fund

EGT alap / EEA grants: http://www.norvegalap.hu

EGT Alapok/Norvég Alapok:  www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org

 

Program Operátor / Program Operator

Miniszterelnökség, Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság

 

Végrehajtó szervezet / Implementing Organization

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság