"Loli Zumi" - HU07-0184-B2-2016

Loli Zumi – HU07-0184-B2-2016
 
 
Projektgazda / Project Promoter
Besenyszögért Alapítvány
 
Projekt megvalósítás időtartama / Project duration
2016.06.01. - 2017.04.30. / 1st Juny 2016 – 30th April 2016
 
 
Megítélt támogatás / Grant awarded
22 510 467 HUF
 
Támogatást nyújtó alap / Supporting Fund
 
 
                        Program Operátor / Program Operator
 
Miniszterelnökség, Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság 
 
Végrehajtó szervezet / Implementing Organization
 
 
 
 
 
 
Magyar nyelvű összefoglaló
 
A projekt célja az észak-szolnoki kistérségben megtalálható roma kulturális kincs feltárása, a roma hagyományok, kulturális és művészeti értékek nagyközönség számára történő bemutatása, közös alkotási tevékenységek megvalósítása, ezáltal a társadalomban meglévő társadalmi feszültség csökkentése, a kulturális termékekhez való hozzáférés biztosítása a hátrányos, leszakadó települések lakossága számára is . További cél a helyi kulturális értékek megismertetése, roma származású-, vagy kultúra iránt érdeklődő emberek és szervezetek az összegyűjtése, bevonása, akik csatlakoznának tevékenységünkhöz, együttműködések erősítése közös, jövőbeni programokhoz.
 
Megvalósítás időtartama: 2016.06.01. – 2017.04.30.
 
Projekt partnerek:
 
Tiszasülyért Egyesület; Roma Gasztronómiai, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület
 
Projekt tevékenységek:
 
1.) Projekt nyitórendezvény és zenei koncert (Tiszasüly, Faluház) – 2016. június
 
2.) Alföldi cigányételek összegyűjtése, tradicionális roma használati tárgyak gyűjtése, receptgyűjtő verseny – mentorok segítségével Jász-Nagykun-Szolnok megyében
 
3.) Műhelymunkák – „Csodabank” kiadvány létrehozásához – folyamatos tevékenység, havonta egy alkalommal közös műhelymunka (Besenyszög, Tiszasüly, Szolnok)


4.) Alföldi roma művészetet és tradicionális mesterségeket bemutató időszakos kiállítás, il letve India (mint a cigányság őshazája) kiállítás rendezése (Besenyszög, Művelődési Ház) – megtekinthető 2017. január és április között:


5.)  „Loli zumi” – Alföldi cigányételek főzőversenye (Tiszasüly) – 2017.  április
 
6.) Jeles napok a roma hagyományokban - jeles napokhoz kapcsolódó foglalkozások gyerekeknek és családjaiknak (Besenyszög, Tiszasüly) - folyamatos
 
7.) Alföldi magyar és roma táncok táncháza (Besenyszög) – 3 alkalommal
 
8.) Projektértékelő rendezvény
 
Eredmények:

      -Elkészül az alföldi cigány- és szegényételek gyűjteménye.

      -Elkészül a területre jel lemző roma és magyar meséket, hiedelmeket, vizekhez, kutakhoz, keresztekhez, hidakhoz kapcsolódó közös vagy éppen a régebbi múltban gyökerező legendákat, meséket, hiedelmeket bemutató kiadványunk 1.000 db nyomtatott példányban magyar és online, letölthető változatban magyar, angol és cigány nyelven, hogy a roma és nem roma lakosság közti kölcsönös elfogadást erősítsük, továbbörökítsük kulturális értékeinket.

      -Megtörténik az alföldi hagyományok őrzése, közös értékek keresése.

      -Összegyűjtjük és nyilvánossá tesszük gyűjtéseink eredményei, amelyek bárki számára elérhetővé  válnak.

      -A roma kultúra megismerése segít csökkenteni az előítéleteket.

      -Szorosabb együttműködés alakítunk ki partnereinkkel: Roma Gasztronómiai Hagyományőrző Egyesület, Tiszasülyért Egyesület, a helyi önkormányzatokkal, i skolákkal, művelődési házakkal.

      -Hasonló érdeklődésű emberek és szervezeteket bevonása és aktiválása erősíti a  további  kezdeményezéseket.

 
 

Summary of the project in English

 

 
The purpose of the project i s the exploration of roma culture which can be found in the North-Szolnok micro-region. Roma traditions, cultural and artistic value what we present to the public, implementation of joint creative activities, thereby reducing existing social tensions in society, for providing access to cultural products to the disadvantaged, marginalized population settlements. A further aim i s to ra i se awareness of local cultural values, the involvement of people of roma origin and organization or those who want to join our activity, s trengthening cooperation in common, future events.


Implementation period: 2016.06.01. - 2017.04.30.


Project partners:


Tiszasülyért Egyesület; Roma Gasztronómiai, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület


Project activities:


1.) Project opening ceremony and music concert (Tiszasüly) – June 2016


2.) Lowland roma receipt collection, collection of traditional roma objects, recipe collection competition – mentors help in Jász- Nagykun-Szolnok county


3.) Workshop - "Miracle Bank" to create a brochure – ongoing activity, joint workshops once a month (Besenyszög, Tiszasüly, Szolnok)


4.) Temporary exhibitions, which presents of Plain roma art and traditional crafts, and organize exhibitions about India as the homeland roma nation (Besenyszög) - between January and April 2017 view.


5.) „Loli zumi” - Lowland roma cooking competition (Tiszasüly) – April  2017


6.) Il lustrious days of roma traditions – related occupations workshops for children and their families (Besenyszög, Tiszasüly) – continuous


7.) Lowland Hungarian and roma dance-house (Besenyszög) – 3 times


8.) Program Evaluation Event
 
Results:

     -The text of the Plains Roma and poor food  collection.

     -Finished publication, which presents: typical of the area roma and Hungarian ta les, beliefs; common resulting from past legends, ta les and beliefs associated with waters, wells, crosses, and bridges, 1,000 copies printed in Hungarian, online and downloadable versions in Hungarian, English and Romany, to strengthen mutual acceptance, we continued to cultural values between the roma   and non-roma population.

     -It happens the Plains preserve traditions, search for common  values.

     -We collect and we make public the results of the collection, which will be available to    anyone.

     -Understanding of roma culture will help to reduce  prejudice.

     -Closer cooperation with our partners: Roma Gasztronómiai Hagyományőrző Egyesület, Tiszasülyért Egyesület, with local councils, schools, community centres.

     -The involvement and activation of people and organizations with s imilar interests to s trengthen further initiatives.

 
 
 
PROJEKT TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA
 
 
 
1.) Projekt nyitórendezvény és zenei koncert (Tiszasüly, Faluház) – 2016. június
 
 
MEGVALÓSULT
 
Az eseményre meghívást kaptak az érintett települések vezetői, roma közösségek vezetői, helyi iskolák vezetése, a településeken működő civil szervezetek és a sajtó. A nyitó rendezvényen az érdeklődők megismerték a projekt tevékenységeket, azok ütemezését, a meghívottak szóróanyagot kaptak, amelyek részletesen bemutatják a programokat. A projektet lebonyolító 3 civil szervezet koordinálja a településeken működő civil szervezeteket és a roma közösségek vezetőit, akik segítségével a célcsoport bevonásra kerül a projektben. Cél a kapcsolatépítés, projekt megismertetése és annak terjesztése. A mentorokon és a kijelölt szervezeteken keresztül a lakosság bekapcsolódhat. A rendezvényen 200 fő vesz  részt.
 
Megvalósulás időpontja: 2016.06.21.
 
Fotók a nyitórendezvényről
 
    
  
   
  
 
 
További fotók itt tekinthetők meg.
Videók itt megtekinthetők.
 
 
 
 
2.) Alföldi cigányételek összegyűjtése, tradicionális roma használati tárgyak gyűjtése, receptgyűjtő verseny – mentorok segítségével Jász-Nagykun-Szolnok megyében
 
 
Megvalósítás folyamatban
 
A projektnyitó rendezvényen hirdettük meg az alföldi cigányételek, illetve a tradicionális roma  mesterségeket bemutató és egyéb  régi használati tárgyak gyűjtését, amelyet partner szervezeteink és 8 fő mentor koordinál. A mentorok Besenyszög, Tiszasüly, Szolnok és a Nagykörű – Csataszög – Kőtelek települések olyan ismert segítői, akikhez bizalommal fordulnak a helyi közösség roma és nem roma tagjai is. Ők a mozgatórugói a gyűjtőmunkának. Az összegyűjtött receptekből online, ingyenesen letölthető kiadvány készül, a használati tárgyakból, roma mesterségeket (fazekasság, kosárfonás, bádogos, szőnyegszövő) időszakos kiállítást szervezünk. A tevékenység a projekt 11 hónapja során folyamatos. Cél a kulturális sokszínűség megismertetése, alföldi hagyományok összegyűjtése és megőrzése a jövő számára, hátrányos helyzetű csoportok aktiválása, érdeklődésük fenntartása. A roma csoportokat 8 fő mentor – koordinátor közreműködésével vonjuk be. Az elérni kívánt célcsoport nagysága kb. 5.000 fő.
 
Megvalósulás időpontja: 2016.06.01.-2017.04.30.
 
Fotók a gyűjtőmunkákról
 

   

 

 

 
 
 
 
3.) Műhelymunkák – „Csodabank” kiadvány létrehozásához – folyamatos tevékenység, havonta egy alkalommal közös műhelymunka (Besenyszög, Tiszasüly, Szolnok)
 
 
Megvalósítás folyamatban
 
A Csodabankban, ebben a virtuális térben, őrizzük azokat a kulturális csodákat, amelyet a  projekt keretében gyűjtünk össze közösen: a területre jellemző roma és magyar meséket, hiedelmeket, vizekhez, kutakhoz, keresztekhez, hidakhoz kapcsolódó legendákat, azért hogy a roma és nem roma lakosság közti kölcsönös elfogadást erősítsük, továbbörökítsük kulturális értékeinket. A gyűjtőmunkát 8 fő mentor – koordinator közreműködésével, illetve közös tájbejárások során hajtjuk végre Besenyszög, Tiszasüly és Szolnok környéki mitikus helyeket meglátogatva, a lejegyzés és rögzítés önkénteseink segítségével történik. A tájbejárásokon partnereink segítségével mozgósítjuk a lakosságot, cél a minél nagyobb arányú részvétel. Roma és nem roma lakosok közösen vesznek részt a programban. A kultúrák közötti kapocs: helytörténet, hagyománykutatás. Fontos az idősödő korosztály bevonása, mert ők a régi tudás, a hagyományok őrzői. Tájbejárásra és műhelymunkára a projekt során összesen 11 alkalommal kerül sor. A projektelemhez 500 db projekt póló készül, amely a kutatásban résztvevők közötti összetartozást erősíti. A közös kutatómunka eredményeként összeállítjuk a „Csodabank” online kiadványt magyar és angol nyelven, amely így a világ minden tájáról ingyenesen hozzáférhető kulturális kincs lesz, valamint 1.000 példányban nyomtatott formában is megjelenik a 32 oldalas, B5 méretű, színes kiadvány, amelyet megküldünk a Magyar Elektronikus Könyvtár és a szolnoki Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, valamint a Szolnoki Levéltár részére online és nyomtatott formában is.
 
 
Megvalósulás időpontja: 2016.06.01. - 2017.04.30.
 
Kiadvány várható megjelenése: 2017.04.30.
 
Fotók a kutatásról
 

 

  

 
Fotók a műhelymunkákról
 

Besenyszög

június

 

július

 

augusztus

 

szeptember

  

Tiszasüly

október

  

november

 

december

 

 
 
 
4.) Alföldi roma művészetet és tradicionális mesterségeket bemutató időszakos kiállítás, illetve India (mint a cigányság őshazája) kiállítás rendezése (Besenyszög, Művelődési Ház) – megtekinthető 2017. január és április között
 
 
Megvalósítás folyamatban
 
 
A kiállítás mottója: „Ismerd meg a múltad, hogy tervezhesd a jövőd!”
A kiállítást a helyi művelődési házban rendezzük. Itt kapnak helyet régi alföldi, roma emberek által végzett mesterségeket bemutató eszközök és termékek, és roma művészek alkotásai, valamint fotók, amelyet nyitott interaktív foglalkozásokon mutatunk be. Megismerkedünk a kosárfonó, a kovács, az üstfoltozó bádogos, a fazekas, a szőnyegszövő munkájával, zenészekkel a falu társadalmában, régi, nagytudású cigány állatgyógyítók praktikáival, lókupecséggel. A projekt ideje alatt a kiállítás díjmentesen látogatható, amelyre meghívást kapnak a  Jász-Nagykun-Szolnok megyében talá lható általános iskolák, a  kiállításhoz plakát készül, amely minden érintett településen kihelyezésre kerül. Cél a roma – nem roma interkulturális párbeszéd fejlesztése, a kultúrához való hozzáférés javítása. A kiállításon résztvevők tervezett száma a  projekt ideje alatt: kb. 1.000 fő.
 
 
Megvalósulás időpontja: 2017 január-április  
 
 
5.)  „Loli zumi” – Alföldi cigányételek főzőversenye (Tiszasüly) – 2017.  április
 
 
Megvalósítás folyamatban
 
 
Loli zumi – piros leves, egyik kedvenc cigányételünk ihlette a tevékenység címét. A projektben összegyűjtjük a területre jellemző cigány- és szegényételeket, amelyben nagy szerepet kapnak a nők és a gyerekek. Ennek érdekében közös műhelynapokat tartunk Besenyszögön, Tiszasülyön és Szolnokon. A gyűjtőmunkát egy nagyszabású főzőverseny koronázza meg, ahol az érdeklődők meg is kóstolhatják a tájegységre jellemző ételeket. Természetesen a Csodabankba is bekerülnek az alföldi cigányételek: a színvonalas, képekkel gazdagon illusztrált receptek ingyenesen elérhetőek lesznek weboldalunkon. A kultúrák közötti összetartó kapocs: gasztronómia. A főzőverseny Tiszasüly településen kerül megrendezésre, meghirdetésre pedig a  projektben érintett településeken, a lakosság bevonását a  helyi önkormányzat és roma nemzetiségi önkormányzat segíti. A lakosságot továbbá szórólapok és a mentori kapcsolattartás révén érjük el. A nevezés díjtalan, az alapanyagokat a projektből biztosítjuk. A rendezvényen résztvevők tervezett száma: kb. 1.000 fő.
 
 
Megvalósulás időpontja: 2017. április
 
 
 
 
6.) Jeles napok a roma hagyományokban - jeles napokhoz kapcsolódó foglalkozások gyerekeknek és családjaiknak (Besenyszög, Művelődési Ház) – folyamatos
 
 
Megvalósítás folyamatban
 
 
A programok közvetlen célja olyan rendezvények lebonyolítása, amely a roma hagyományok (keresztény hitbe ágyazott) jeles napjainak szentek életéhez kapcsolódó egyházi eredetét, az ünnepek rendjét, az ezekhez kapcsolódó szokásokat tárgyalja. A tevékenység a projekt időtartama alatt folyamatos, összesen 11 alkalommal. Minden alkalommal példaképet  s állítunk – egy-egy sikeres, roma származású művész, tudós, költő, író, zenész, festő életútját mutatjuk be. A rendezvények helyi egyházi és világi összefogással valósultak meg, egyúttal  helyi  hagyományaink sajátosságára, jellegzetességeire is fókuszálnak, ezáltal átörökítés is történik. A kultúrák közötti összetartó kapocs: a hit. Az ismeretszerzésen, feldolgozáson túl a közösségben végzett szabadidő hasznos eltöltése a közösségi összefogást erősíteti. Cél a  roma és nem roma csoportok közötti interkulturális párbeszéd  elősegítése, előítéletek mérséklése, helyi közösségek identitásfejlesztése, roma – nem roma közösségek együttes fejlesztése. A programokon résztvevők száma: kb. 300 fő. Az érdeklődőket a széleskörű nyilvánosság, a helyi művelődési házakban, iskolákban és önkormányzatoknál kihelyezett szórólapok és a mentorok tevékenysége révén vonjuk be, roma – nem roma személyeket vegyesen.
 
Megvalósulás időpontja: 2016.06.01. - 2017.04.30.
 
Fotók a foglalkozásokról
 

Június

 

 

Július

 

 

Augusztus

    

További fotók (június, július,augusztus) itt tekinthetők meg.

 

Szeptember

 

 

További fotók itt tekinthetők meg.

 

 

Október

 

 

További fotók itt tekinthetők meg.

 

November

 

 

További fotók itt tekinthetők meg.

 

December

 

  

További fotók itt tekinthetők meg.
 
 
7.) Alföldi magyar és roma táncok táncháza (Besenyszög) –  folyamatos
 
 
 
Megvalósítás folyamatban
 
A projekt ideje alatt 3 alkalommal szervezünk táncházat hétvégi napokon, a helyi iskola néptánc csoportjának és táncpedagógus közreműködésével, elsősorban gyerek korosztálynak. A táncházak során a résztvevők tradicionális népzenére, helyi alföldi cigány és magyar táncokat tanulnak. A célcsoportot a mentorok és kihelyezett plakátok segítségével érjük el, a programok az alapítvány honlapján is elhelyezésre kerülnek. 
 
Megvalósulás időpontja: 2016. szeptember, október, 2017. február
 
Szeptember
 
  
   
 
Október
 
  
  
 
 
A rendezvényről készült fotók itt tekinthetők meg.
A rendezvényről készült videók itt tekinthetők meg.
 
 
  
  
 
A rendezvényről készült fotók itt tekinthetők meg.
 
8.) Projektértékelő rendezvény
 
Megvalósítás folyamatban
 
 
A projekt végével egy záró rendezvényen szeretnénk bemutatni az elért eredményeket, amelyre olyan alföldi cigány származású művészt szeretnénk meghívni, akinek életútja példaértékű. Az eseményre meghívást kapnak az érintett települések vezetői, roma közösségek vezetői, helyi i skolák vezetése, a településeken működő civi l szervezetek és a sajtó. A rendezvényen 200 fő vesz részt. A sajtó részvétele biztosítja a  rendezvény széleskörű hírelését.
 
A projekt eredményeként:
-           Elkészül az alföldi cigány- és szegényételek gyűjteménye.
-           Elkészül a területre jel lemző roma és magyar meséket, hiedelmeket, vizekhez, kutakhoz, keresztekhez, hidakhoz kapcsolódó közös vagy éppen a régebbi múltban gyökerező legendákat, meséket, hiedelmeket bemutató kiadványunk magyar és angol nyelven, hogy a  roma és nem roma  lakosság közti kölcsönös elfogadást erősítsük, továbbörökítsük kulturális  értékeinket.
-           Megtörténik az alföldi hagyományok őrzése, közös értékek keresése.
-           Összegyűjtjük és nyilvánossá tesszük gyűjtéseink eredményei, amelyek bárki számára elérhetővé  válnak.
-           A roma kultúra megismerése segít csökkenteni az előítéleteket.
-           Szorosabb együttműködés alakítunk ki partnereinkkel: Roma Gasztronómiai Hagyományőrző Egyesület, Tiszasülyért Egyesület, a helyi önkormányzatokkal, i skolákkal, művelődési házakkal.
-           Hasonló érdeklődésű emberek és szervezeteket bevonása és aktiválása erősíti a  további  kezdeményezéseket.

 
 
Megvalósulás időpontja: 2017.04.30.
 
  
 
A rendezvényről készült fotók itt tekinthetők meg.
 
 
NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA
 

A kommunikációval az észak-szolnoki kistérségben élő lakosságot, intézményeket, médiát kívánjuk elérni. Közvetett módon a kultúra, hagyományok iránt érdeklődő csoportok elérése a cél a világ bármely tájáról.

 
 
1.) Honlap
 
Magyar és angol nyelven a www.besenyszogert.hu oldalon a projekt teljes folyamatáról (szöveg + kép). Innen letölthető a „Csodabank” online kiadványunk magyar és angol nyelven. Eredményeként a világ bármely tájékáról elérhetővé válik a projekt folyamata és eredményei.
 
Tiszasülyért Egyesület
 
 

 http://www.tiszasulyertegyesulet.hu/news.php?item.11.1

 
 
2.) Besenyszögért Alapítvány facebook oldala
 
Programok + kép + videó.
Programs + pictures + videos
 
 
 
 
3.) Projektindító rendezvény
 
Fő célcsoportja a vezető, irányító szervezetek (érintett települések vezetői, roma közösségek vezetői, helyi iskolák vezetése, a településeken működő civil szervezetek), akik a lakosság felé továbbkommunikálják az elhangzottakat, Program Operátor képviselői és a sajtó. A rendezvényre elektronikus formában meghívó kerül, a sajtó részére sajtóközlemény.
 
Előtte sajtóközlemény kiküldése emailben a projekt bemutatásával.
 
Sajtóközlemény 2016.06.18. (itt letölthető)
 
Projekt nyitó rendezvény plakát 2016.06.21. (itt letölthető)
 
Projektnyitó rendezvény meghívó 2016.06.21. (itt letölthető)
 
 
Fotók a projektnyitó rendezvényről 2016.06.21.
 

 

A fotók a projektnyitó rendezvényről itt megtekinthetők.

Videók a projektnyitó rendezvényről itt megtekinthetők.

 
 
4.) Szóróanyag
 
1.000 db A5 méretű, egyoldalas szóróanyag a projekt indításakor, amely a projektindító rendezvényen, az érintett települések művelődési házaiban, iskoláiban és a civil szervezeteknél kerül kihelyezésre. Plakátok, a táncház és kiállítás programokhoz. A kommunikáció célcsoportja az érintett lakosság, célja a mind szélesebb körű bevonásuk a projektbe.
 

Projekt tájékoztató szórólap

Meghívó - Ismerd meg a múltad, hogy tervezhesd a jövőd! c. kiállítás

Meghívó - Alföldi magyar és roma táncok táncháza - február

 

Meghívó - Alföldi magyar és roma táncok táncháza - október

 

Meghívó - Alföldi magyar és roma táncok táncháza - szeptember

 
 
5.) Projektzáró rendezvény
 
Fő célcsoportja és célja a projektindító rendezvénnyel azonos, de itt a megvalósult projekt bemutatása és az eredmények nyilvánossá tétele történik meg.
 
 
Megvalósulás tervezett időpontja: 2017.04.30.
 
6.) Köztes sajtótájékoztató
 
 A projekt során sajtótájékoztató, előzményeként sajtóközlemény. A sajtó képviselői részt vehetnek a programokon és beszámolhatnak róla a megye közönsége számára.
 
Megvalósulás időpontja: 2016.11.11. 
 

    

Meghívó - Sajtótájékoztató - 2016.11.11. 

 
7.) Hirdetőtábla a projekt fő helyszínén, majd emlékeztető tábla
 
A projekt indításakor hirdetőtábla a szükséges arculati és tartalmi elemek felhasználásával (a projekt minden rendezvényén kihelyezésre kerül). A projekt befejeztével egy A4 méretű emléktábla.
 

 

 

8.) Csodabank tájékoztató füzet
 
A közös kutatómunka eredményeként „Csodabank” online kiadvány magyar és angol nyelven, amely a világ minden tájáról ingyenesen hozzáférhető kulturális kincs lesz (honlapunkról) és 1000 példány nyomtatott formában is megjelenik (32 oldalas, A5 méretű, színes kiadvány). Megküldjük a Magyar Elektronikus Könyvtár, a szolnoki Vershegy Ferenc Megyei Könyvtár, és a Szolnoki Levéltár részére.
 
 
A "Csodabank" kiadvány tartalma ide kattintva érhető el.
 
9.) 500 db projekt póló
 
A kutatásban résztvevők közötti összetartozást erősíti.
 
 
10.) Fotódokumentáció és videómegosztás
 
A projekt tevékenységeiről fotódokumentáció készül, mely elérhető alapítványunk honlapján. Slideshow a www.youtube.com videómegosztó oldalon kerül nyilvánosság tételre.
 
"Loli Zumi" nyitórendezvény
 

A videók itt megtekinthetők.

A fotók itt megtekinthetők

 
11.) Médiamegjelenések
 

Tiszasülyi Hírmondó - 2016 április-július

Besenyszögi Hírmondó - 2016. november

Új néplap - 2017. 01.30.

Új néplap - 2017.02.10.